วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกพัฒนาการเด็ก

พญ.แก้วตา  นพมณีจำรัสเลิศ : กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปรกติและล่าช้า หรือ กลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยหา สาเหตุ ประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์บำบัดและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพสาขาต่างๆได้แก่


กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก

• ปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติ แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก
• ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า,
เด็กพิเศษประเมินความสามารถในการเรียนรู้ (Neurodevelopmental profile)
ในเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ และสมาธิ
• ประเมินและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DIR/Floortime

นักจิตวิทยาเด็ก
• ส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการและปรับพฤติกรรมในกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสติปัญญาบกพร่อง
• ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการ  ประเมินและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DIR/Floortime


รูปแบบการให้บริการตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการโดยแพทย์
การบำบัดส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพแบบเดี่ยว
เวลาทำการ
ทุกวันราชการเวลา 8.30-16.30 น

ขั้นตอนการรับบริการ
1. รับเอกสารสารลงทะเบียนโดยมารับเองที่สถาบัน หรือ Download จาก Website
• ผู้ปกครองกรอกข้อมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก  
OPD Card>>>>ดาวน์โหลด • เด็กที่เข้าโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองนำเอกสารให้ ครูประจำชั้นช่วยกรอกข้อมูลด้วย
2. นำเอกสารส่งที่สถาบัน หรือส่งทางไปรษณีย์/โทรสาร
3. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อตรวจประเมินพัฒนาการโดยนักวิชาชีพ
และจะได้รับการนัดพบแพทย์หลังจากนั้น
4. การบำบัดส่งเสริมพัฒนาการอาจต้องรอตามคิวขึ้นกับ อายุ ความสามารถของเด็ก
และจำนวนเด็กที่มารับบริการ


“ความสำคัญในการดูแลเด็ก คือ การเข้าใจและยอมรับ ในความแตกต่างของเด็ก
เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ ความสามารถในการพัฒนาขึ้นกับศักยภาพของเด็กและการส่งเสริมอย่างถูกต้องจากครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด”